จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 236 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
863,133.33 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
863,133.33 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.เอส.เจ.ดับบลิว. เอนจิเนียริ่ง 539,280.-
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เอส เอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย SME 608,888.- ราคาแต้มต่อ 547,999.20.-
3.บริษัท โอโซน ซีสเต็ม จำกัด SME 647,564.- ราคาแต้มต่อ 582,807.60.-
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสุข วิศวกรรม 673,243.99
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.หจก.เอส.เจ.ดับบลิว. เอนจิเนียริ่ง 539,280.-
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เอส เอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย SME 608,888.- ราคาแต้มต่อ 547,999.20.-
3.บริษัท โอโซน ซีสเต็ม จำกัด SME 647,564.- ราคาแต้มต่อ 582,807.60.-
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสุข วิศวกรรม 673,243.99
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 15:49:53