จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาเอกชนบริการรับ-ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
579,512.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
579,512.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท อาร์-โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิสเซส จำกัด (SMEs) ราคาที่เสนอ 408,312.00 บาท
2. บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (SMEs) ราคาที่เสนอ 513,137.76 บาท
3. บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด(SMEs) ราคาที่เสนอ 513,574.32 บาท
4. บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด (SMEs) ราคาที่เสนอ 520,020.00 บาท
5. บริษัท ควิกสปีด จำกัด ราคาที่เสนอ 536,712.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ อี เค เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (SMEs) ราคาที่เสนอ 539,280.00 บาท
7. บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด (SMEs) ราคาที่เสนอ 544,261.92 บาท
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ ที เอ็กซ์เพรส (SMEs) ราคาที่เสนอ 549,552.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อาร์-โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิสเซส จำกัด (SMEs) ราคาที่ตกลง 408,312.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-18 15:21:23