จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 12 เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,000,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,830,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 0.45 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค จี เอส โซลูชั่น ราคาที่เสนอ 2,559,600.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค จี เอส โซลูชั่น ราคาที่ตกลง 2,559,600.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-05 14:38:14