จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสันกำแพง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้ง PRV เพื่อควบคุมแรงดันน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,031,930.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,022,300.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก.ยูเอชเอ็ม จำกัด 1,890,000 บาท
2. บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ 1,500,000 บาท
3. บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 1,445,000 บาท
4. หจก.เปรมศรี 2000 1,920,000 บาท
5. หจก.สุธากรุ๊ป 1,512,000 บาท
6.หจก.เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น 1,534,000 บาท
7. หจก.เชียงใหม่โฮมรีแพร์ 1,882,000 บาท
8. บจก.เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง 1,749,516.48 บาท
9. บจก.หาดใหญ่นครก่อสร้าง 1,488,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางดาเรศ สุขสานต์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-18 15:03:03