จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2565 งานรื้อเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำเดิมที่ชำรุดหน้าร้านเพื่อนเกษตร ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร
จำนวนเงินงบประมาณ :
378,780.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
378,780.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.บี.เค เซอร์วิส (1983) 376,640 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.บี.เค เซอร์วิส (1983) 376,640 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-03-18 16:33:01