จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุทัยธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี ชนิด Mechanical Diaphragm อัตราการจ่ายขนาด 61-120 ลิตร/ชั่วโมง ยี่ห้อ Alipu รุ่น JWM-C120/0.6 อัตราการจ่าย 0-120 ลิตร/ชั่วโมง ที่แรงดัง 6 บาร์
จำนวนเงินงบประมาณ :
39,590.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
39,590.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สยามธารากิจ จำกัด ราคาที่เสนอ 39,590
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สยามธารากิจ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ได้เสนอราคาที่ค่่ำกว่า
ผู้บันทึก :
ปาริชาต อ่ำทุ่งพงษ์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-03-11 13:37:48