จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท สาริศา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (โครงการบ้านสาริศา 2 เฟส 4) ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนเงินงบประมาณ :
452,043.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
378,872.34 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งกิจนที ราคาที่เสนอ 376,900.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งกิจนที ราคาที่ตกลง 376,900.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9-ชม./19/2565
วันที่ทำสัญญา :
14 ธ.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-03-07 16:55:32