จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อถนน ไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,488,864.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,488,864.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง 3,940,000 บาท
2.หจก.124 คอนสตรัคชั่น 4,444,459 บาท
3.บจก.ครอบครัวเดียวกัน 3,599,000 บาท
4.หจก.สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด 3,588,888 บาท
5.กิจการร่วมค้า - บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด 3,588,888 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/192/2565
วันที่ทำสัญญา :
20 เม.ย. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-03-30 10:06:34