จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งาน ปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดเขาฉลาก (ทาสีอาคาร ซ่อมแซมตัวอาคารในส่วนที่ชำรุด) ชุมชนเขาฉลาก หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
300,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
298,708.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก. ยอดเจริญทรัพย์ เสนอราคา 298,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก. ยอดเจริญทรัพย์
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาจากการตัดสินโดยใช้เกรฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 33/2561
วันที่ทำสัญญา :
23 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-06-20 13:49:39