จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ บจ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) โฉนดเลขที่ 30182 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
จำนวนเงินงบประมาณ :
107,366.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
91,653.61 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ สุขเจริญทรัพย์ ราคาที่เสนอ 90,700.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ สุขเจริญทรัพย์ ราคาที่ตกลง 90,700.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9-ชม./9/2565
วันที่ทำสัญญา :
19 ต.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-02-23 14:15:48