จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำประปาให้เพียงพอจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาภูเก็ต
จำนวนเงินงบประมาณ :
9,236,340.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,204,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท อาควา โฟลว์ จำกัด
ราคาที่เสนอ จำนวน 9,236,340 บาท หรือ 14.55 บาท/ลบ.ม. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อาควา โฟลว์ จำกัด
ราคาที่ตกลงจ้าง จำนวน 9,204,600 บาท หรือ 14.50 บาท/ลบ.ม. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ขายน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำประปาให้เพียงพอจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ ของ กปภ. สาขาภูเก็ต รายเดิม ตามสัญญาเลขที่ ฝกม. 1/2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(จ))
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/92/2561
วันที่ทำสัญญา :
19 ก.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-17 17:20:03