จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 2127 ตอนศิวาลัย ถึง สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4 + 100 ถึง กม.6 + 316 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กปภ.สาขากันทรลักษ์ (น.ขุนหาญ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
6,093,650.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,093,650.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง (2000) 5,973,000 บาท
2. หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 6,092,580 บาท
3. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 6,093,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง (2000) 5,973,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/37/2565
วันที่ทำสัญญา :
6 ม.ค. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-12-30 09:49:12