จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2565 งานวางท่อน้ำดิบ HDPE 80 ขนาด 110 มม. PN6 ทดแทนท่อน้ำดิบเดิม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
67,410.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
67,410.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.สุธา กรุ๊ป 66,410 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สุธา กรุ๊ป 66,410 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/22/2565
วันที่ทำสัญญา :
19 พ.ย. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-11-15 16:32:14