จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 142 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
268,484.40 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
268,484.40 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ เสนอราคา 267,003.40
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เหมาะสมต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-06-18 14:02:04