จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สายบุรีรัมย์ ถึง ลำน้ำมูล ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (น.คูเมือง)
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,296,670.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,296,670.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 3,230,000 บาท
2.หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง(2000) ราคา 3,290,000 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 3,295,600 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 3,230,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/8/2565
วันที่ทำสัญญา :
26 ต.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-10-21 15:46:53