จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเบตง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปา ให้แก่นางวิลัย แซ่ตัน บริเวณตามโฉนดที่ดินเลขที่ 21125 ถนนสุขยางค์ ซอยทวีทรัพย์ 2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
280,650.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
255,955.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายสมชาย เศียนอุ่น ราคาเสนอ 254,800 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายสมชาย เศียนอุ่น ราคาตกลง 254,800 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
พื้นที่เสี่ยงภัย มีผู้รับจ้างรายเดียว
ผู้บันทึก :
นายอดิเรก ยะฝาด
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาเบตง 5/2561
วันที่ทำสัญญา :
30 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-23 21:26:38