จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อสนับสนุน กปภ.สาขาในสังกัด
จำนวนเงินงบประมาณ :
263,134.40 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
263,134.40 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท คอมฟอร์ม (อุบลราชธานี) จำกัด เสนอราคา 263,134.40
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท คอมฟอร์ม (อุบลราชธานี) จำกัด เสนอราคา 263,134.40
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-23 15:05:56