จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก. คันธมาทน์ พัฒนา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.27/61
จำนวนเงินงบประมาณ :
333,022.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
333,022.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก. ช.เพิ่มสิน 323,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. ช.เพิ่มสิน 323,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช
เลขที่สัญญา :
ปพย.66/61
วันที่ทำสัญญา :
24 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-23 10:02:20