จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑ งาน
จำนวนเงินงบประมาณ :
152,475.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
152,475.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ซี พี วาย ซูมเมอร์ เสนอราคา 147,125 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ซี พี วาย ซูมเมอร์ เสนอราคา 147,125 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 164/2561
วันที่ทำสัญญา :
24 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-22 14:03:26