จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ดำเนินการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยศาลปู่เขียวถึงกลุ่มบ้าน ด.ต.นิธิทัศน์ หมู่ที่ 8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
จำนวนเงินงบประมาณ :
189,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
189,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท พีดับบลิวเอ ซัพพลาย จำกัด 189200
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท พีดับบลิวเอ ซัพพลาย จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ทำงานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ที่มีผลงานทำงานมีมาตรฐาน
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
เลขที่สัญญา :
12/2561
วันที่ทำสัญญา :
18 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-22 12:59:56