จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด เลขที่ 35/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (มาตรวัดขนาด 2 1/2 นิ้ว) ผู้ใช้น้ำเลขที่ 11040384934
จำนวนเงินงบประมาณ :
159,649.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
159,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.หนองปรือวิศวกรรม ราคา 159,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.หนองปรือวิศวกรรม ราคา 159,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
เลขที่สัญญา :
12/2561
วันที่ทำสัญญา :
23 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-23 14:33:43