จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
500,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
500,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ธนารักษ์โยธากิจ 500,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ธนารักษ์โยธากิจ 500,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช
เลขที่สัญญา :
ปพย.62/61
วันที่ทำสัญญา :
17 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-15 11:33:30