จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 2นิ้ว เพื่อสำรองคลัง
จำนวนเงินงบประมาณ :
166,887.90 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
168,293.88 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ยูโร-โอเรียนเตลเทรดดิ้ง เสนอราคา 166,887.90 บาท
บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 169,488.- บาท
บจก.ไทยมิเตอร์ เสนอราคา 168,293.88 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ยูโร-โอเรียนเตลเทรดดิ้ง เสนอราคา 166,887.90 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-15 11:45:50