จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาขอนแก่น
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ TURBINE โรงสูบน้ำแรงต่ำหนองหิน
จำนวนเงินงบประมาณ :
613,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
612,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท เอ็น.เอ็น.ไอ.โฟลว์ โปรดักชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอ 655,482 บาท
2. บริษัท อารยะเวลล์ จำกัด ราคาที่เสนอ 674,314 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 688,331 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอ็น.เอ็น.ไอโฟลว์ โปรดักชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางศศิธร นาแสวง
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-15 10:51:45