จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากุฉินารายณ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์
จำนวนเงินงบประมาณ :
350,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
306,253.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้าง คอนสตรั๊คชั่น ราคาที่เสนอ 305,500.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้าง คอนสตรั๊คชั่น ราคาที่ตกลง 305,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และเสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
พนธกร กอแก้ว
เลขที่สัญญา :
กปภ.กฉ./02/2561
วันที่ทำสัญญา :
9 เม.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-12 16:30:43