จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อหลอดไฟ
จำนวนเงินงบประมาณ :
265.36 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
265.36 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ร้าน พี.เจ.เมืองใหม่ ราคาที่เสนอ 265.36 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ร้าน พี.เจ.เมืองใหม่
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-15 11:11:04