จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินรายได้) วัดนิโรธพิมพาราม (สาขาวัดนาหลวง) ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
255,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
271,850.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 271,850.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 271,850.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอรายเดียว และยืนยันว่าสามารถปฏิบัติงานได้จริง
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-17 20:19:37