จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อกรวยกระดาษ
จำนวนเงินงบประมาณ :
840.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
840.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 840.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-10 10:31:35