จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่ามะกา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต
จำนวนเงินงบประมาณ :
722,250.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
722,250.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ทมก.14/2561
วันที่ทำสัญญา :
14 มิ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-23 14:22:38