จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,811,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,811,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ดี.พี.ดี.ซิสเท็ม จำกัด
จำนวน 3,781,800 บาท หรือ 7.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ดี.พี.ดี.ซิสเท็ม จำกัด
จำนวน 3,781,800 บาท หรือ 7.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(จ) เนื่องจากพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้นโดยมูลค่าของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน
ผู้บันทึก :
นางสาวอุทุมพร พันธุ์ทอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/85/2561
วันที่ทำสัญญา :
25 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-23 12:00:05