จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
จำนวนเงินงบประมาณ :
374,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
374,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 372,895.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 372,895.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/38/2561
วันที่ทำสัญญา :
22 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-09 15:41:35