จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์และหน่วยบริการกระสัง
จำนวนเงินงบประมาณ :
481,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
481,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เมอร์คิวรี่ ควอลลิตี้ จำกัด เสนราคา 479,250.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เมอร์คิวรี่ ควอลลิตี้ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/33/2561
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-09 14:38:22