จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์
จำนวนเงินงบประมาณ :
374,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
374,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ จำกัด เสนอราคา 371,750.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.8/34/2561
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-09 14:18:23