จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่การประปรส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
จำนวนเงินงบประมาณ :
300,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
300,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอชพี 2177 ราคา 300,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอชพี 2177 ราคา 300,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
เลขที่สัญญา :
11/2561
วันที่ทำสัญญา :
15 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-09 15:19:00