จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงติดตั้ง PRV ขนาด 250 มม. (เดิม) และเปลี่ยนประตูน้ำใต้ดิน (ชำรุด) กปภ.สาขาสตึก
จำนวนเงินงบประมาณ :
165,580.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
165,580.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เมอร์คิวรี่ ควอลลิตี้ จำกัด เสนอราคา 164,425.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เมอร์คิวรี่ ควอลลิตี้ จำกัด เสนอราคา 164,425.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/31/2561
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-09 14:55:18