จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงจุดติดตั้ง PRV ขนาด 400 มม.(เดิมย้ายมาติดตั้งใหม่) สถานีจ่ายน้ำหนองเกียบ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
จำนวนเงินงบประมาณ :
208,650.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
208,650.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เมอร์คิวรี่ ควอลลิตี้ จำกัด เสนอราคา 206,825.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เมอร์คิวรี่ ควอลลิตี้ จำกัด เสนอราคา 206,825.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/30/2561
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-09 15:05:16