จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
256,591.35 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
256,591.35 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑. กระดาษถ่ายเอกสาร นน.๘๐ แกรม ขนาด A ๔ จำนวน ๒,๒๒๙ รีม(500 แผ่น) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๑๑๗.๙๗ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒. กระดาษถ่ายเอกสาร นน.๘๐ แกรม ขนาด A ๓ จำนวน ๒๔ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๖๐.๔๘ บาท (หกพันหกสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
๑. กระดาษถ่ายเอกสาร นน.๘๐ แกรม ขนาด A ๔ จำนวน ๒,๒๒๙ รีม(500 แผ่น) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๑๑๗.๙๗ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒. กระดาษถ่ายเอกสาร นน.๘๐ แกรม ขนาด A ๓ จำนวน ๒๔ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๖๐.๔๘ บาท (หกพันหกสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่ผู้ขายเสนอเป็นราคาที่เหมาะสมและต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-28 14:27:10