จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ EFM และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย (น.ค้อวัง)
จำนวนเงินงบประมาณ :
963,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
963,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 600,000.00 บาท
2. บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 797,150.00 บาท
3. บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 909,500.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/42/2561
วันที่ทำสัญญา :
12 มิ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-22 14:29:52