จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
วิธีทอดตลาด
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด
จำนวนเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
556,265.88 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ทศภัทร แมททีเรียล
ราคาที่เสนอ 583,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ทศภัทร แมททีเรียล
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอสูงกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
น.ส.ตรีทิพย์ ไชยแก้ว
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-24 16:09:10