จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ สถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
260,978.35 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
260,978.35 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
น.ส.เรณุภา เทพตะขบ ราคา 243,905.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
น.ส.เรณุภา เทพตะขบ ราคา 243,905.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ตามเกณฑ์ราคาที่ประกาศ
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-05 10:10:58