จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
วิธีทอดตลาด
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุใช้งานไม่ได้
จำนวนเงินงบประมาณ :
16,432.39 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
16,432.39 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. สินทรัพย์ถาวรชำรุด (ครุภัณฑ์) จำนวน 60 รายการ ราคากลาง 14,994.36 บาท ผู้เสนอราคาสูงสุด ได้แก่ นายนพสิทธิ์ ชาติโสภณพันธ์ เสนอราคา 35,000บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม2,450บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,450.00บาท
2. วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 48 รายการ ราคากลาง 1,438.03 บาท ผู้เสนอราคาสูงสุด ได้แก่ นายนพสิทธิ์ ชาติโสภณพันธ์ เสนอราคา 10,000บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม700บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,700บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1. สินทรัพย์ถาวรชำรุด (ครุภัณฑ์) จำนวน 60 รายการ ราคากลาง 14,994.36 บาท ผู้เสนอราคาสูงสุด ได้แก่ นายนพสิทธิ์ ชาติโสภณพันธ์ เสนอราคา 35,000บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม2,450บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,450.00บาท
2. วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 48 รายการ ราคากลาง 1,438.03 บาท ผู้เสนอราคาสูงสุด ได้แก่ นายนพสิทธิ์ ชาติโสภณพันธ์ เสนอราคา 10,000บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม700บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,700บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศ
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-05 14:13:39