จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถนนสาธุ-บางยี่รงค์ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,017,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,017,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/118/2556
วันที่ทำสัญญา :
12 มิ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-09 10:10:55