จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตรัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
จำนวนเงินงบประมาณ :
104,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
104,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางสาวธนาภรณ์ ชูเอียด / 97,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางสาวธนาภรณ์ ชูเอียด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายกิตติ โบว์พัฒนากุล
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-23 17:13:33