จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านผือ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 19 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
12,917,040.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
12,917,040.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 8,912,599.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 8,912,599.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-23 14:49:34