จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) การประปาส่วนภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณ :
425,646.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
425,646.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเซีย จำกัด ราคาที่เสนอ 425,646.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี เอเซีย จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 425,646.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-23 13:19:55