จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาบ้านไผ่
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,084,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,083,910.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ดอกคูณ พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 820,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ดอกคูณ พาณิชย์
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/ซ.10/2561
วันที่ทำสัญญา :
7 มิ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-21 14:52:48