จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงถังกรอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กปภ.สาขาพะเยา
จำนวนเงินงบประมาณ :
26,750,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
26,750,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑. บจก. สยามสตีลเวอร์คส์ เสนอราคา ๒๕,๐๑๑,๒๕๐.๐๐ บาท คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว บจก. สยามสตีลเวอร์คส์ เรือง ยินดีลดราคาคงเหลือ ๒๔,๘๐๗,๙๕๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒. บจก. แอสตร้า เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา ๒๕,๖๖๙,๓๐๐.๐๐ บาท
และมีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ราย คือ บจก. โททอล โฟลว์ โซลูชั่นส์ เนื่องจากเอกสารส่วนที่ ๒ ยื่นสำเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงาน ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ข้อ ๒.๑๑
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๘๐๗,๙๕๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติ
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-05 15:33:38