จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.เชียงคาน จ.เลย กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,317,170.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,126,710.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.วินิจ ก่อสร้าง 999,955 บาท
2.บจก.เอโซโก 1,000,000 บาท
3.บจก.เอ็น-เท็ค มอเตอร์ เซอร์วิส 1,014,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.วินิจ ก่อสร้าง 999,955 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-22 17:16:19