จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณบ้านพักตำรวจภูธรด่านช้าง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง
จำนวนเงินงบประมาณ :
341,330.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
322,070.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด 322,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/88/2564
วันที่ทำสัญญา :
21 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-03 17:21:00