จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองโน หมู่ 2 - บ้านดงบัง หมู่ 3 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กุดจับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,712,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,712,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.124 คอนสตรัคชั่น 1,348,200 บาท
2.หจก.ที.เอ็น.เจ. เซอร์วิส 1,374,000 บาท
3.บจก.วินิจ ก่อสร้าง 1,416,998 บาท
4.บจก.บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น 1,500,000 บาท
5.หจก.สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด 1,682,222 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.124 คอนสตรัคชั่น 1,348,200 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-22 17:27:20